Razširjeni program

V šolskem letu 2023/2024 smo se vključili v poskus Razširjenega programa v celoti. Vzgojno-izobraževalnih dejavnosti razširjenega programa smiselno dopolnjujejo obvezni program osnovne šole in prispevajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa učenk in učencev.

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Razširjeni program osnovne šole omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti.

Razširjeni program osnovne šole je zato treba po eni strani razumeti kot komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju: zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti. Prav tako pa ne gre prezreti, da je razširjeni program lahko prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

 

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:

 • doseganju ciljev obveznega programa osnovne šole,
 • doseganju lastnih, specifičnih ciljev razširjenega programa,
 • večji izbirnosti in participaciji učenk in učencev,
 • razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
 • bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti posameznih učencev in tako večjim možnostim za udejanjanje načela individualizacije,
 • razvijanju različnih učenčevih interesov, spretnosti in znanja;
 • razvijanju učnih in delovnih navad,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

 

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • neobvezne izbirne predmete (umetnost, šport, nemščina),
 • neobvezni izbirni predmet tuji jezik v 1. razredu,
 • interesne dejavnosti,
 • pevski zbor,
 • dopolnilni pouk,
 • dodatni pouk,
 • individualno in skupinsko pomoč,
 • podaljšano bivanje,
 • jutranje varstvo,
 • kolesarski izpit,
 • zgdp …