Povzetek navodil za izvajanje pouka od 22. 2. dalje

Spoštovani starši,

v šoli se zelo intenzivno pripravljamo na vrnitev vseh naših učencev. V nadaljevanju vam posredujem kratek povzetek navodil, ki jih moramo upoštevati vsi, ki bomo v prihodnjem tednu vpeti v ponoven pričetek pouka za vse učence.

 • Pouk obiskujejo le zdravi učenci.
 • V šolsko stavbo vstopajo le učenci in zaposleni. V šolo bo mogoče vstopiti skozi oba vhoda, kot je to potekalo običajno. Učenci vstopajo posamično (brez staršev), s primerno razdaljo. Pri vstopu jih bodo usmerjali naši zaposleni. Pred vstopom si razkužijo roke. V šolo smejo vstopati drugi obiskovalci le z dovoljenjem vodstva šole, po predhodnem dogovoru. Učenci maske nosijo pri prihodu in odhodu, v šoli pa le na skupnih površinah. V učilnicah mask ne nosijo.
 • Skrbeli bomo za redno in temeljito umivanje rok, higieno kašlja, razkuževanje površin v času pouka in po njem, prezračevanje ter zadostno medsebojno razdaljo.
 • Šola bo odprta od 6. ure dalje. Jutranje varstvo za učence, ki ga zjutraj res nujno potrebujejo (prvošolci in tisti učenci, katerih starši so podali pisno vlogo ob pričetku šolskega leta) bo potekalo na razredni stopnji pri učiteljici Majdi. Ker bodo učenci v skupini iz različnih razredov predlagam, da do odhoda v matični mehurček (ob 6.50) nosijo zaščitne maske. Ostalo jutranje varstvo (od 6.50 dalje) bo potekalo po ustaljenem urniku v matičnih učilnicah oddelkov. Učenci se torej od 6.50 ure dalje napotijo naravnost v učilnico.
 • Prevozi bodo potekali po ustaljenem voznem redu (avtobus in kombi). Pri obeh prevozih je omejeno število potnikov, zato bomo po potrebi število voženj s kombijem povečali. Vsi prisotni v vozilu morajo obvezno nositi zaščitno masko. V kolikor boste za prevoz učencev poskrbeli sami vas prosim, da me o tem obvestite.
 • Učenci so ves čas trajanja pouka v isti, matični učilnici (svojem mehurčku). V učilnici imajo učenci stalni sedežni red. Prehajanje iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno. Izjema so manjše učne skupine v 6., 8. in 9. razredu, kjer velja, da se pouk v okviru le tega izvaja v točno določeni učilnici, ki jo uporablja le en razred. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. Prav tako se bo pouk izvajal v specialnih učilnicah, kjer bomo poskrbeli za razkuževanje med prehajanjem učencev ter v telovadnici in na šolskem športnem igrišču. Učenci uporabljajo vnaprej določene sanitarije.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk ter nekateri izbirni predmeti se izvajajo v heterogenih skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ, vključno z nošenjem mask.
 • Učenci bodo imeli malico in kosilo po točno določenem razporedu. Med prehajanjem skupin bodo mize in stoli v jedilnici razkuženi. Učenci 8. in 9. razreda si bodo kosilo odnesli v matične učilnice. Priporočamo, da učenci s seboj prinesejo svojo plastenko z vodo, da čim bolj preprečimo možnost prenosa okužbe.
 • Učenci odhajajo domov tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Vsi otroci od 1. do 5. razreda bodo vključeni v podaljšano bivanje. Tako bomo zagotovili, da se skupine med sabo ne bodo združevale. Otroci, ki uporabljajo šolski prevoz bodo iz podaljšanega bivanja odšli v spremstvu učitelja. Za učence 4. in 5. razreda od 13. ure dalje, zaradi kadrovskih in prostorskih razmer, ne moremo organizirati podaljšanega bivanja znotraj mehurčka. To pomeni, da bodo učenci, ki bodo v podaljšanem bivanju ostali, znotraj skupne uporabljali zaščitno masko.
 • Učence podaljšanega bivanja bodo učitelji posamezno oddajali iz skupine po predhodnem klicu staršev. Telefonske številke bodo objavljene na vhodu v šolo. Starši svoje otroke počakajo pred šolo na varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m od druge osebe.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj. Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.
 • V kolikor bo otrok zbolel v šoli, ga bo učitelj napotil v prostor predviden za karanteno, kjer bo počakal na starša, ki ga prevzame po predhodnem pozivu šole. Tak učenec ves ta čas nosi zaščitno masko. V primeru, da otrok zboli v šoli in je pri njem potrjena okužba s COVID-19, so straši o tem dolžni obvestiti ravnateljico v roku 24 ur.
 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko e-pošte, telefona in/ali video povezave. Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

 

POMEMBO:

V šoli še vedno poteka tudi gradnja novih šolskih prostorov. S posebnimi koridorji bomo zagotovili, da učenci ne bodo izpostavljeni nevarnostim oz. da se poti delavcev in naših učencev ne bodo križale. Prav zaradi gradnje bodo učenci 7. a razreda začasno imeli pouk v računalniški učilnici, učenci 7. b pa v knjižnici.

Vse starše prosimo, da ste pozorni na gibanje v okolici šole zaradi večjega števila delavcev in povečanega prometa tovornih vozil.

Starše prosim, da dosledno upoštevate navodila in da s pravili ravnanja seznanite vaše otroke. V kolikor potrebujete še kakšno dodatno informacijo, me prosim kontaktirajte na nina.pirc@os-raka.si oz. na tel. št. 041/ 590 479.

Veselimo našega ponovnega srečanja.

Prijazen pozdrav.

                                                                                                           Nina Pirc, ravnateljica