Eko šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše (Program Ekošola, 2019).

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja (Program Ekošola, 2019).

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so (Program Ekošola, 2019):

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

TEMELJNA NAČELA DELOVANJA PROGRAMA EKOŠOLA

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela (Program Ekošola, 2019):

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Na naši šoli že vrsto let v okviru projekta Ekošola izvajamo dejavnosti za ozaveščanje skrbi za okolje.  V ekoakcijskijskem načrtu smo si za šolsko leto 2018/2019 izbrali naslednje aktivnosti:

 • Zbiranje odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak),
 • Postavitev zabojnika/ov za ločevanje in zbiranje odpadkov,
 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona,
 • Zbiranje pokrovčkov,
 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš,
 • Zbiranje odpadnih baterij,
 • Ozaveščanje o ravnanju z odpadki,
 • Shranjevanje porabljenega (odpadnega) papirja za ponovno uporabo,
 • Uporaba elektronske pošte za komuniciranje s starši,
 • Varčna uporaba papirja na obeh straneh,
 • Izdelava in namestitev opozorilnih nalepk za stikala in elektronske naprave,
 • Ozaveščanje o ustreznem zračenju,
 • Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki,
 • Spodbujanje uporabe steklenic za večkratno uporabo med učenci,
 • Spodbujanje in ozaveščanje učencev v tednu mobilnosti,
 • Spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju mobilnosti – dan brez avtomobila,
 • Priprava sheme šolskega sadja,
 • Hrana in zdravje – Hrana ni za tjavendan,
 • Hrana in zdravje – Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • Zmanjševanje zavržene hrane – Hrana ni za tjavendan,
 • Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje,
 • Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – zdravi dnevi,
 • Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – vsakodnevne »minute za zdravje«,
 • Ozaveščanje – Znanje o gozdovih,
 • Ozaveščanje – Šolska vrtilnica,
 • Sajenje začimb in dišavnic,
 • Vzdrževanje lastnega vrta,
 • Ozaveščanje – Ekobranje za ekoživljenje,
 • Likovni natečaj – Ekobranje za ekoživljenje,
 • Predstavitev izdelkov učencev v prostorih šole.

 

Cilji, ki jih z dejavnostmi želimo doseči:

 • vzgajanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 • krepitev povezovanja in sodelovanja za celostno reševanje okoljskih problemov,
 • ustvarjanje podpornega okolja in krepitev kompetenc za trajnostni razvoj,
 • spoznavanje in razvijanje predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu inmožnostih predelave.
 • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • ozaveščanje o varčni rabi vode,
 • spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do okolja,
 • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju (ozaveščanje premikanja na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti),
 • ozaveščanje o varčni rabi energije,
 • spoznavanje različne prehrane in pridobivanje navad zdravega in raznolikega prehranjevanja,
 • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa ter ravnanja s hrano,
 • ozaveščanje otrok o pomenu zajtrkovanja in uživanja, lokalno pridelane, zdrave in uravnotežene hrane,
 • ozaveščanje o pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in ohranjanja čistega okolja,
 • ozaveščanje o postopkih pridelave in predelave hrane ter dejavnostih na kmetijskem področju.
 • zmanjšati količino zavržene hrane in spodbujati učence k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.
 • spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do okolja in hrane,
 • skrb za zdravje, navajanje na vsakodnevno bivanje na prostem, s katerim razvijamo odnos do gibanja,
 • spodbujamo k aktivnem preživljanju prostega časa, zavedanju lastnega telesa in doživljanju ugodja v gibanju ter razvijanju gibalnih sposobnosti,
 • razvijanje in spodbujanje interesa za opazovanje narave, ugotavljanje sprememb v naravi in kritičnega odnosa do varovanja okolja.
 • spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja:
 • seznanijo se z gozdnim bontonom ter pomenom gozda za človeka,
 • raziščejo drevo in ga doživijo z vsemi čuti,
 • poiščejo različne drevesne in grmovne vrste ter jih določijo,
 • poiščejo živa bitja ali njihove sledi v različnih slojih gozda,
 • spoznajo vzroke za propadanje gozdov in poiščejo znake poškodb v gozdu,
 • ugotovijo, da je tudi najmanjše bitje v gozdu pomembno,
 • seznanijo se z gospodarjenjem z gozdovi in dejavnostjo Zavoda za gozdove,
 • razvijajo pozitiven odnos do gozda,
 • razmislijo, kako lahko prav oni varujejo gozd.
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej – izvajanje dejavnosti, ki otrokom omogočajo raziskovanje, eksperimentiranje, reševanje problemov …
 • navajanje na potrpežljivost, sodelovanje, timsko delo in pridobivanje novih znanj ter spretnosti,
 • doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih,
 • vzpodbujanje otrok k branju literature z ekološko tematiko in s tem prispevanje k razvoju okoljskega izobraževanja,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in kritičnega odnos do okoljske problematike.

 

Viri

 1. Program Ekošola (2018). URL: https://ekosola.si/predstavitev-ekosole/#1456578361686-5514e3c5-ae77 (Citirano 30. 10. 2018).
 2. Logaj in sod. 2018. Razširjeni program osnovne šole. Ljubljana, ZRS za šolstvo, str. 11–30.