Učenci

Od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in drugih oblikah organiziranega dela učitelj v oddelku oziroma učni skupini prilagaja delo posameznim učencem glede na njihove zmožnosti.

 

  1. člen Zakona o osnovni šoli določa, da lahko pri predmetih SLJ, MAT in TJA pouk v obsegu največ ene četrtine ur šola organizira v manjših skupinah v 4., 5., 6. in 7. razredu. V 9. razredu se pri SLJ, MAT in TJA pouk izvaja v manjših učnih skupinah pri vseh urah.

 

V šolskem letu 2023/2024 bo potekal pouk v manjših skupinah na naši šoli pri SLJ, MAT, TJA v 9. razredu vse leto. Manjše skupine so oblikovane z namenom, da lahko delo poteka čim bolj kvalitetno.    

Pouk v manjših skupinah bo potekal tudi v 5. razredu v obsegu ¼ ur, in sicer pri MAT in SLJ skozi celotno šolsko leto.

 

V manjše učne skupine bodo učenci  skladno s Pravilnikom o normativih razporejeni  tudi:

  • pri športu v , 7., 8. in 9. razredu po spolu,
  • pri likovni umetnosti v 9. razredu v dve manjši skupini pri polovici ur,
  • pri obveznem izbirnem predmetu izbrani šport, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, poskusi v kemiji vse leto,
  • pri neobveznem izbirnem predmetu šport v skupini četrtošolcev, petošolcev in šestošolcev vse leto.