Delo z nadarjenimi učenci

Zakonodaja postavlja v ospredje v osnovnih šolah skrb za nadarjene, kar je tudi pomemben cilj in naloga naše šole. Zakon nalaga šoli, da tem učencem prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (11. in 12. člen).

Na šoli je od 7. do 9. razreda za nadarjene prepoznanih 43 učencev. Evidentirani učenci 6. in 5. razreda bodo letos oktobra testirani in s posebnimi lestvicami za posamezna področja ocenjeni s strani učiteljev. Vsi učitelji  bodo v okviru pouka in dejavnosti spodbujali učence, da bodo reševali naloge višjih taksonomskih ravni.

  

Načrt za delo z nadarjenimi  v šolskem letu 2023/2024

 1. Uvodno srečanje (oktober)
 • Predstavitev dejavnosti v novem šolskem letu

 

 1. Aktivnosti v naravi
 • Dvodnevno bivanje v CŠOD Soča v Tolminu
 • Fraktalna risba – delavnice z dr. Mihaelo Kežman ( 2x popoldne)

 

 1. Razredni projekti:

5. razred:

 • Powerpoint projekcija na temo zdravilnih rastlin
 • Projekt Spodbujamo prijateljstvo – kako naredimo filmček
 • Dopisovanje s slovenskimi šolami – predstavitev šole in naravnih značilnosti domačega kraja

6. razred:

 • Rastline v naši okolici – prilagoditve
 • Voden pisni sestavek: Opis osebe

7. razred:

 • Živali v različnih ekosistemih- projektne naloge s predstavitvami
 • Razvijanje bralnih strategij: Unsolved Mysteries

8. razred:

 • Znanstveniki z naravoslovnega področja, bolezni človeka
 • Elementi-osebna izkaznica (kemija)
 • Razvijanje bralnih strategij: Disasters and accidents

9. razred:

 • Gensko spremenjeni organizmi, predstavitve različnih tem…
 • Medkulturno ozaveščanje: English tea

 

 1. Obisk Muzeja neandertalcev v Krapini – opazovalno-raziskovalne naloge (maj)

 

Učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, bodo lahko svoje talente razvijali pri pouku in drugih dejavnostih. Vključevali se bodo v tekmovanja na različnih predmetnih področjih, brali za slovensko in angleško bralno značko in se udejstvovali na različnih natečajih.

V kolikor bi dejavnosti za posameznega učenca pomenile preobremenitev ali pa bi nastal pri starših finančni problem, učenec pri določeni dejavnosti ne bo sodeloval. Šola ponudi, učenci in starši pa te dodatne obveznosti sprejmejo ali pa ne.

V primeru finančnih težav lahko starši  preko razrednika ali ravnateljice prosijo za pomoč.