Svetovalna služba

Svetovalno delo opravljata pedagoginji Rosvita Juh in Andreja Krošelj Grubeša. Njuno delo poteka v skladu s programskimi smernicami za delo šolske svetovalne službe. Svetujeta učencem in staršem ter sodelujeta z učitelji, vzgojiteljicami in ravnateljico pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole, pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in pri poklicnem svetovanju ter opravljata druga dela, ki so povezana s pedagoškim področjem.

 

Področja dela in naloge:

 • vpis in delo s šolskimi novinci,
 • delo z učenci s posebnimi potrebami,
 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • poklicna orientacija učencev,
 • obravnava učne, vedenjske in socialne problematike učencev,
 • sodelovanje pri individualnih in skupinskih pogovorih z učenci in starši,
 • vodenje zbirk osebnih podatkov,
 • vodenje in urejanje osebnih map učencev, ki potrebujejo pomoč in svetovanje,
 • organizacija predavanj za starše in učence,
 • vodenje postopka za pridobitev statusa (perspektivnega/vrhunskega športnika, perspektivnega/vrhunskega umetnika),
 • vodenje postopka izbire izbirnih predmetov,
 • urejanje seznamov vozačev in šolskih prevozov,
 • urejanje nadomeščanja pouka na predmetni stopnji,
 • koordiniranje izvedbe NPZ,
 • povezovanje z drugimi institucijami.

 

Vpis v prvi razred bo za šolsko leto 2023/2024 potekal februarja 2024. Izvedla ga bo šolska svetovalna služba.