Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

 

Možnosti izbora učnih predmetov

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden.

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Število skupin izbirnih predmetov

Šola je za letos ponudila 15 izbirnih predmetov: organizmi v naravi in umetnem okolju, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport (nogomet), izbrani šport (odbojka),  retorika, verstva in etika, poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja in  šolsko novinarstvo, ples.

S soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport ter glede na število učencev in oddelkov bomo na osnovi izbora učencev izvajali 13 izbirnih predmetov: organizmi v naravi in umetnem okolju, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport (nogomet), izbrani šport (odbojka), šolsko novinarstvo, poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, ples.

V okviru izbirnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev načrtujemo udeležbo na tekom šolskega leta ponujenih športnih dogodkih. Učenci se za plačljive oblike izvajanja dejavnosti odločijo prostovoljno, strošek izvedbe krijejo starši.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le pri eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca.

 

Neobvezni izbirni predmeti

Učencem 4., 5. in 6. razreda ter 7., 8.  in 9. razreda smo ponudili tudi neobvezne izbirne predmete. V 4., 5. in 6. razredu smo ponudili francoščino, umetnost in šport. V 7., 8. in 9. razredu smo lahko v skladu z navedenim zakonom ponudili samo en neobvezni izbirni predmet, in sicer tuj jezik francoščina. Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu se v letošnjem šolskem letu izvajajo v okviru poskusa Razširjenega programa in se ne ocenjujejo.

Za neobvezni izbirni predmet se učenci odločijo prostovoljno. V šolskem letu 2023/2024 se bodo v eni skupini, v kateri so združeni učenci 4., 5. in 6. razreda, izvajali francoščina, umetnost in šport. Francoščina bo na urniku dve uri na teden, šport in umetnost po eno uro. Pri športu in umetnosti bodo učenci razdeljeni v več skupin zaradi številčnosti. Neobvezni izbirni predmet francoščina  za učence 7., 8. in 9. razreda se ne bo izvajal zaradi premajhnega števila prijav.