Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

 

Možnosti izbora učnih predmetov

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden.

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Število skupin izbirnih predmetov

Šola je za letos ponudila 20 izbirnih predmetov. Glede na število učencev in oddelkov ter na osnovi izbora učencev bomo izvajali 10 izbirnih predmetov: raziskovanje organizmov v domači okolici, urejanje besedil, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3, računalniška omrežja, šport za sprostitev, nogomet, šolsko novinarstvo, gledališki klub in matematična delavnica 7.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le pri eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca.