Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli, 
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
– sodeluje na šolskem in občinskem otroškem parlamentu,
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne in druge akcije), 
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Mentorica skupnosti učencev: Urška Savnik

 

Otroški parlament

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah (več o tem).