Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. 
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli, 
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
– sodeluje na šolskem in občinskem otroškem parlamentu,
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne in druge akcije), 
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Predsednik Skupnosti učencev: Luka Lesjak, učenec 9. razreda

Mentor skupnosti učencev: Gregor Jordan

V tem šolskem letu se učenci pod okriljem Zveze prijateljev mladine pripravljajo na razpravo na otroškem parlamentu na temo Moja poklicna prihodnost. 

 

Otroški parlament

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah (več o tem).