Poklicna orientacija

VPIS V SREDNJE ŠOLE 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Rokovniki:

 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2023-2024/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2023-2024.pdf

 

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024:

 (objava naknadno)

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

DEJAVNOST ROK
Objava Razpisa za vpis v srednje šole januar 2023

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in

dijaških domovih

 

17. in 18. 2. 2023

 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š)

 

do 2. 3. 2023
Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole

Prijavljanje za bivanje v dijaškem domu

 

do 3. 4. 2023

 

Javna objava številčnega stanja prijav

za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)

 

7. 4. 2023 do 16. ure

 

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ) do 19. 4. 2023
Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole do 24. 4. 2023 do 14. ure

 

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v srednjih šolah, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 24. 5. 2023

 

 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 29. 5. 2023
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

(po razporedu šol)

 

med 16. in 21. 6. 2023,

do 14. ure

 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

(spletna stran MIZŠ)

do 21. 6. 2023 do 15. ure

 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

(spletna stran MIZŠ)

do 29. 6. 2023 do 15. ure

 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

do 31. 8. 2023

 

 

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU se nahaja na povezavi:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571

 

Na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ najdete informacije o štipendijah.

 

  • Informacije o vpisu v srednjo šolo POVEZAVA
  • Roditeljski sestanek za starše devetošolcev (2. teden februarja).
  • Informativna dneva – 17. in 18. februar 2023