Poklicno usmerjanje

INTERAKTIVNA SPLETNA GRAFIKA ZA ISKANJE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV

Na spletni strani www.delo.si/srednje-sole lahko brskate po ponudbi srednješolskih učnih programov, pri čemer lahko izbiro zožite glede na regijo, v kateri je šola, ali področje izobraževanja.

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

Rokovniki:

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2018/2019 (pdf)

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2018/2019 (pdf)

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

DEJAVNOST ROK
Objava Razpisa za vpis v SŠ januar 2018
Informativni dnevi v srednjih šolah in

dijaških domovih

9. in 10. 2. 2018
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) do 5. 3. 2018
Prijavljanje za vpis v SŠ

Prijavljanje za bivanje v dijaškem domu

do 5. 4. 2018
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ 10. 4. 2018 do 16. ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 25. 4. 2018
Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ, javna objava omejitev vpisa (internet) do 31. 5. 2018; učenci obveščeni s strani SŠ do 6. 6. 2018
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) med 19. in 22. 6. 2018, do 14.00 ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu do 22. 6. 2018 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 29. 6. 2018 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2018

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU se nahaja na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139

Na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ najdete informacije o štipendijah.