Zdrava šola

V šolskem letu 2023/2024 bosta naša šola in vrtec nadaljevala mednarodni projekt Zdrava šola. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh. Pri tem ni pomembno le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Rdeča nit zdravih šol v letošnjem letu je Lepa beseda lepe odnose najde. Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi. Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci/dijaki, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Dejavnosti v okviru projekta bodo potekale preko celega šolskega leta. Ciljna skupina so vsi otroci naše šole in vrtca.

 

Cilji Zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Cilje Zdravih šol bomo uresničevali skozi naslednje aktivnosti:

 1. Telesna dejavnost:
 • rekreativni odmor, minuta za zdravje,
 • spodbujanje učencev k udejstvovanju pri športnih aktivnostih (izbirni predmet Šport za sprostitev, programa Zlati sonček in Krpan),
 • interesna dejavnost Planinski krožek.

 

 1. Zdrave prehranske navade:
 • čebelarski krožek,
 • spodbujanje uživanja sadja in zelenjave (shema šolskega sadja),
 • vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • spodbujanje pitja vode,
 • urejanje šolskega vrta.

 

 1. Varnost:
 • varne šolske poti,
 • kolesarski izpit,
 • sodelovanje s policijo – učenje varnega ravnanja v prometu.

 

 1. Zdrav način življenja:
 • v okviru sistematskih zdravstvenih pregledov izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje,
 • kontinuirano izvajanje zobozdravstvene preventive,
 • zdravi zobje – tekmovanje med razredi,
 • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
 • varno s soncem,
 • To sem jaz – verjamem vase,
 • izboljševanje duševnega zdravja.

 

 1. Zdravo in čisto okolje:
 • ločevanje odpadkov,
 • varčnost pri uporabi posameznih dobrin,
 • zbiralne akcije.

 

 1. Medgeneracijsko sodelovanje:
 • Šport špas – dan druženja vseh generacij,
 • pomagajmo si – medvrstniška pomoč,
 • pomagamo drugim,
 • prireditev za starostnike.