Katalog IJZ

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga  
  3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.

 

1. Osnovni podatki:

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA RAKA, Raka 36, 8274 Raka

Tel.: 07 49 13 552

Faks: 07 49 13 548

Elektronski naslov: os-raka.nm@os-raka.si

Odgovorna uradna oseba:

NINA PIRC, ravnateljica

Tel.: 07 49 13 545

Elektronski naslov: nina.pirc@os-raka.si

Datum prve objave kataloga:

2. 11. 2007

Datum zadnje spremembe:

17. 9. 2018

Katalog je dostopen na:

www.os-raka.si

 
 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

– osnovnošolsko splošno izobraževanje

– dejavnost vrtca in predšolske vzgoje

– drugo izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ŠOLA: OŠ Raka, Raka 36, 8274 Raka

VRTEC: VVE pri OŠ Raka, Raka 36, 8274 Raka

Vodji šole in vrtca:

Nina Pirc, ravnateljica

Barbara Šešet, pomočnica ravnateljice za šolo

Polona Baznik Dvojmoč, pomočnica ravnateljice za vrtec

Tel.: 07 49 13 156                                  

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Nina Pirc, ravnateljica
Tel: 07 49 13 545

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Akt o ustanovitvi zavoda (1997), (2008), (2010)

Hišni red OŠ Raka

Pravila šolskega reda

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Raka

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o statusih učencev

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko prehrano

Državni predpisi

Register predpisov RS

Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3 UL RS št. 81/06, UL RS št. 102/07)

Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2 UL RS št. 100/05, UL RS št. 25/08)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5 UL RS št. 16/07, 36/08)

Zakon o delovnih razmerjih ( UL RS št. 42/02, 103/07 )

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7 UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08)

Zakon o javnih naročilih (ZJN-UPB1 UL RS 36/04)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 UL RS št.51/06)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07,  65/08)

Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99)

Zakon o šolski prehrani (UL RS št. 043/2010)

Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000)

Zakon o šolski inšpekciji (UL RS št.114/2005)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (UL RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001)

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000)

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (UL RS št. 73/08)

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ (UL RS št. 63/08)

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL RS št. 75/04)

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli (UL RS št. 67/05, 64/06)

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pouka v osnovni šoli (UL RS št. 63/06)

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (UL RS št. 53/06, 77/07)

Pravilnik o financiranju šole  v naravi (UL RS št. 61/04, 70/08)

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovni šoli (UL RS št. 34/04, 70/08)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (UL RS št. 54/02)

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 72/07)

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 81/07, 105/08)

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli (UL RS št.)

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (UL RS št. 59/08)

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (UL RS št. 41/97)

Pravilnik o publikaciji vrtca (UL RS št. 64/96)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS št. 73/00, 75/05, 33/08)

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS št. 75/05, 82/05, 76/08)

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS št. 129/06, 79/08)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL RS št. 97/03, 77/05, 120/05

Predpisi EU

Register predpisov RS poglavja EU

Zakonodaja EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

– volitve v svet zavoda

– postopek imenovanja ravnatelja

– postopek za dodelitev sredstev za  subvencioniranje šolske prehrane

– postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

– postopek sprejema otrok v šolo

– postopek sprejema LDN

– postopek potrditve letnega poročila

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

– evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov )

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop:

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

  • dostop preko spletnega mesta
  • fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja
  • neformalna zahteva
  • formalna zahteva
  • prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Obrazci Obrazec za prijavo na šolsko prehrano

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 

5. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji javnega značaja

  Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)