NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2021/2022

Kaj je nacionalno preverjanje znanja?

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

6. razredu je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister (letos pri nas geografija).

Cilj NPZ

Cilj NPZ je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

  • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
  • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
  • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

 

Kdo opravlja NPZ in kje

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Opravljajo ga v šoli, v katero so vključeni. Odrasli in učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, ter učenci, ki obiskujejo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), opravljajo NPZ prostovoljno. Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila o načinu in trajanju NPZ kakor za druge učence.

 

Več informacij na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem.

DATUM  AKTIVNOST  6. razred 9. razred 
1. september 2021

sreda

Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta (šport, biologija, zgodovina, geografija), iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   
4. maj  2022

sreda

NPZ iz slovenščine 
6. maj  2022

petek

NPZ iz matematike 
10. maj 2022

torek

NPZ iz tujega jezika -geografije    
10. maj 2022

ponedeljek

NPZ iz tujega jezika- angleščine   
31.maj 2022

torek

Seznanitev učencev z dosežki   
31. maj – 2. junij 2022

torek – četrtek

Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. 

 

 
7. junij 2022

torek

Seznanitev učencev z dosežki   
7., 8. in 9. junij 2022

ponedeljek – sreda

Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. 

 

 
15. junij 2022

sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   
24. junij 2022

petek

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ