NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2020/2021

 Kaj je nacionalno preverjanje znanja?

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

6. razredu je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister (letoas pri nas angleščina).

 

Cilj NPZ

Cilj NPZ je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

  • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
  • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
  • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

 

Kdo opravlja NPZ in kje

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Opravljajo ga v šoli, v katero so vključeni. Odrasli in učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, ter učenci, ki obiskujejo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), opravljajo NPZ prostovoljno. Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila o načinu in trajanju NPZ kakor za druge učence.

 

Več informacij na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem.

DATUM  AKTIVNOST  6. r.  9. r. 
1. september 2020 

ponedeljek 

Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta (šport, biologija, zgodovina, angleščina), iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   
4. maj  2021 

torek 

NPZ iz slovenščine 
6. maj  2021 

četrtek 

NPZ iz matematike 
10. maj 2021 

ponedeljek 

NPZ iz tujega jezika – angleščine    
10. maj 2021 

ponedeljek 

NPZ iz tujega jezika- angleščine   
1.     junij 2021

torek 

Seznanitev učencev z dosežki   
1.6., 2.6., 3.6. 2021 

torek – četrtek 

Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. 

 

 
7. 6.2021 

ponedeljek 

Seznanitev učencev z dosežki   
7., 8. in 9. junij 2021 

ponedeljek – sreda 

Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. 

 

 
15. junij 2021 

torek 

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   
24. junij 2021 

četrtek 

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ