NPZ

Nacionalno preverjanje znanja 2018/2019

Kaj je nacionalno preverjanje znanja?

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

6. razredu je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

 

Cilj NPZ 

Cilj NPZ je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

• prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju, 

• pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,

• prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,

• prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

 

Kdo opravlja NPZ in kje

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Opravljajo ga v šoli, v katero so vključeni. Odrasli in učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, ter učenci, ki obiskujejo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), opravljajo NPZ prostovoljno. Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila o načinu in trajanju NPZ kakor za druge učence.

Več informacij na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem.

 

Koledar Aktivnost
3. sep. 2018 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
30. nov. 2018 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. raz., ki bodo opravljali NPZ
7. maj 2019 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. maj 2019 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. maj 2019 NPZ iz fizike za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred
3.– 5. junij 2019 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ
6.–10. junij 2019 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
14. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
24. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda