Vpis v 1. razred za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

na osnovi 44. člena Zakona o osnovni šoli vas obveščamo, da bo vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2023/2024 potekal v mesecu februarju, in sicer:

– v četrtek, 16. 2. 2023, od 14.00 do 16.00

– v petek, 17. 2. 2023, od 8. 30 do 10. 00.

Vpis bo potekal v zbornici vrtca.

Navajamo izvlečke iz Zakona o osnovni šoli (ZOsn):

45. člen:

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

46. člen:

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

60.b člen:

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča pritožbena komisija.

48. člen:

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

44. člen:

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Za informacije smo vam na voljo:

– svetovalna delavka Andreja Krošelj Grubeša po elektronski pošti andreja.kroselj@guest.arnes.si,

– ravnateljica Nina Pirc na telefonski številki 49 13 545 ali po elektronski pošti nina.pirc@os-raka.si.

 

Nina Pirc, ravnateljica